Thomas Otter – Founder, Otter Advisory & ex-SAP/Gartner

Watch Thomas' Talk